వాణిజ్య లైసెన్స్ ఆభ్యాస పరీక్ష

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

ఈ ఆభ్యాస పరీక్షలో వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉన్నాయి.వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది చాలా సహాయంగా ఉంటుంది.

ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వలన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్టి‌ఓ రాత పరీక్షను పూర్తి చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

भरा-पूरा (विशेषण)

अर्थ:- जो पूरी तरह से पूर्ण या भरा हुआ हो या जिसमें कोई कमी न हो।

उदाहरण:- लालाजी का घर धन-धान्य से परिपूर्ण है। सेठजी का जन्म धन-धान्य से परिपूर्ण घर में हुआ था।

पर्यायवाची:- अभिपूर्ण, अरहित, अवपूर्ण, अशून्य, आपूर्ण, परिपूरित, परिपूर्ण, पूरित, पूर्ण, भरा हुआ, भरापूरा, मुकम्मल, शाद, संकुल, सङ्कुल